بنیانگذار شرکت

بنیانگذار شرکت

به یاد مرحوم احمد شرف یلماز

آغاز 1942 – پایان 2011

بنیانگذار ما آقای احمد شرف ییلماز در سال 1942 در “ارزنجان ” متولد شد و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آنکارا، تصمیم گرفت کارآفرین شود و اولین شرکت خود توبسان تجارت و بعدها شرکت نواپلاستیک را تاسیس نمود.

بنیانگذار ما زندگی خود را وقف تولید صنعتی کرد و برای صدها خانواده در ارزینجان، استانبول و کریک لارلی ویزه فرصت های شغلی زیادی ایجاد کرد

شاهکار او نوا پلاستیک توسط فرزندانش محمد ایتون یلماز و زینب زرین یلماز یوجل مدیریت می شود و در راه خدمت به کشوری که بیش از هر چیزی دوست داشت ادامه می دهد